Marie Kristin Haag2018-02-26T10:41:58+00:00

Rechtsanwältin

  • Gebo­ren 1990
  • Stu­di­um der Rechts­wis­sen­schaf­ten an der Albert-Lud­wigs-Uni­ver­si­tät Frei­burg
  • Refe­ren­da­ri­at am Land­ge­richt Frei­burg,
  • Rechts­an­wäl­tin seit 2017
  • Geschäfts­füh­ren­de Part­ne­rin der HAAG + Part­ner mbB Part­ner­schafts­ge­sell­schaft
  • Geschäfts­füh­re­rin der HAAG­plus Treu­hand GmbH Steu­er­be­ra­tungs­ge­sell­schaft
UST-ID hier prüfen Kontakt